Mecburi Hizmet Atama Süreci

Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri; ilgili kişilerin tıp fakültesinden mezuniyeti, tıpta
uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitiminin bitiminin ardından isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık
Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Bununla beraber Mecburi Hizmet süreci başlar.

İlgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve
yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı
ayrı olmak kaydı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan;

Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,
Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı grup ilçe merkezlerinde 350,
Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,
Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü grup ilçe merkezlerinde 450,
İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü grup ilçe merkezlerinde 500,
Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci grup ilçe merkezlerinde 550,

Birinci grup ilçe merkezlerinde 600, Gün, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığınca uygun görülen diğer
kuruluşlarda sözleşmeli sağlık personeli olarak Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih
hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Tercihler için yapılan kurada tercihine yerleşemeyenler ve
tercih yapmamış hekimler için genel kura ile atama yapılır.

Atama sonuçlarının ilgili internet sayfasında ilanının ardından, gerekli hallerde belgelerini
tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Eğer atama yapılan yer kişinin belirtilen
adresi ile aynı il sınırları içerisindeyse göreve başlamak için 24 saat süre verilir. Devlet hizmeti
yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar.

Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan asistanlık sınavlarına
katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak, birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık
eğitimine başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır. Asistanlık,
uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile askerlikte geçen süreler Devlet hizmeti yükümlülüğünden
sayılmaz.